Onderzoek naar luchtkwaliteit en beleving leefomgeving in agrarisch gebied

Home

Logo meetnet In het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit ZuidOost Brabant wordt in het stedelijk en landelijk gebied in de regio de luchtkwaliteit gemeten.  De metingen betreffen fijnstof en stikstofdioxide. De metingen hebben onder andere tot doel de invloed van bronnen als wegverkeer, veehouderij en de luchthaven in beeld te brengen.

In 2022-2023 voeren de Universiteit Utrecht, het RIVM en de GGD, als onderdeel van Het Regionaal Meetnet,  wetenschappelijk onderzoek uit naar de luchtkwaliteit en beleving van de leefomgeving van omwonenden in agrarisch gebied.

 

Waarom dit onderzoek

We doen onderzoek in agrarisch gebied omdat we over uitstoot van veehouderijen nog veel minder weten dan over andere bronnen die invloed hebben op de luchtkwaliteit, zoals verkeer en industrie. Die kennis is belangrijk voor toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten en bij het zoeken naar een verklaring voor gezondheidseffecten die in eerdere studies zijn gevonden.

Meer kennis opdoen over de variatie van concentraties van luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de veehouderij. En meer kennis opdoen over beleving van de leefomgeving van omwonenden van veehouderijen, omdat ook dit effect heeft op de gezondheid. Dat gaan we onderzoeken via metingen in de regio Zuidoost-Brabant.

 

Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft drie doelen:

  1. Om te bestuderen of het mogelijk is met eenvoudige sensoren variatie in fijnstof en ammoniak concentraties in de lucht te meten op het terrein van de veehouderij (nabij de uitlaat) en bij omwonenden op grotere afstand van de veehouderij. Hiermee kan onderzocht worden of metingen met sensoren gevoelig genoeg zijn om in de toekomst gebruikt te kunnen worden.
  2. Om de metingen met sensoren te koppelen aan een  belevingsonderzoek bij de omwonenden. Hiermee onderzoeken we of en hoe de waarnemingen van de luchtkwaliteit met de sensoren in relatie staan met woonbeleving.
  3. Om met nauwkeurigere meetapparatuur te bestuderen hoe de concentraties van luchtverontreinigende stoffen veranderen over de tijd en hoe deze veranderingen met elkaar samenhangen.